Kalennerbläder mit Biller vun Elke T. Weißleder

mit Versen vun Marlou Lessing


Winter

Fröhjohr

Vun Lent na Sommer

Sommer

Vun Sommer na Harvst

Vun Harvst na Wintertrüch

na't Flack

na de Startsiet