GIF-Galerien vun Plattpartu


Op Plattpartu hebbt wi mennig Grafiken, de wi sülven maakt hebbt — mehrst Animaschoonen un transparente GIF-Biller. Vele Minschen söökt na solk or ähnlich Biller, wenn se en egen Websiet maken wüllt. Wi hebbt nix dagegen, wenn Se de Grafiken, de wi maakt hebbt, sülven benütt. Hier finnt Se de schöönsten tosamendragen, dat Se ehr nich överall op de Siet opspören mööt. Düsse Biller sünd oginaal vun Plattpartu un sünd in keen anner GIF-Galerie to hebben (betherto ).

Meddewiel woorn dat so veel Biller, dat wi de opdelen müssen in een

Galerie för Biller un Animaschoonen un een för Linien un Trenner.


 


na baven