GIF-Galerie vun Plattpartu: Biller un Animaschoonen


Op Plattpartu hebbt wi mennig Grafiken, de wi sülven buut hebbt — mehrst Animaschoonen un transparente GIF-Biller. Vele Minschen söökt na solk or ähnlich Biller, wenn se en egen Websiet maken wüllt. Wi hebbt nix dagegen, wenn Se de Grafiken, de wi maakt hebbt, sülven benütt. Hier finnt Se de schöönsten tosamendragen, dat Se ehr nich överall op de Siet opspören mööt. Düsse Biller sünd oginaal vun Plattpartu un sünd in keen anner GIF-Galerie to hebben (betherto ).

Se köönt de Biller spiekern, wenn Se ehr rechtsklickt un Bild speichern unter orr Grafik speichern unter wählt.


     
         

 


na baven