Dat plattdüütsche Computer-Lexikon...

...warrt peu a peu jümmers pleegt un grötter maakt: Mehr un niege Begriffen kaamt darto, un de Verklaarn vun de Begriffen warrt aktuell maakt.

De Begriffen sünd de hoochdüütschen oder ingelschen Wöör, wieldat sik dat Plattdüütsche in de Computerwelt noch nich heel dörsett hett.

Woans löppt dat hier?

Klickt Se in'n linken Frame (in dat Blaage links) to'n Bispill op den Bookstaven F, wenn Se weten wullt, wat dat Woort Frame to bedüden hett. Denn kümmt in'n rechten Frame (hier, in't Witte) de Siet mit de Begriffen, de mit F anfangt. De sünd alphabeetsch sorteert. Denn gaht Se mit'n Rullbalken (de Liest to'n Bläddern heel rechts an't Finster) na nerrn, bet Se "Frame" finnt.

Wöör, de in Verklaarn vörkaamt un de sülven 'n Verklaarn hebbt, sünd as Links maakt. Dat heet, se sünd ünnerstraken un blaag. Wenn Se sowat seht, köönt Se ok op klicken, dennso kaamt Se direktemang na den Begriff.

Wöör, de ut Menüs kaamt oder Befehlen vun'n Computer wiedergeevt, sünd in Fett afbildt, so as to'n Bispill Bearbeiten.

Wat fehlt?

Wenn Se en Begriff partu foorts in't Lexikon hebben wullt, mailt Se an de Webmeestersch. Denn daat wi dat rin.

Besöker