Putins böset Spill

vun Addi KahlPutin? Segg, woför Truurblomen sünd — schulln se bloots dorför blöh’n?
Putin — segg mi, wohenn dien groliche Planung will — wat is passeert?
Ick begriep nich, woanns dien Ideale sünd — wat lööp bi di so verkehrt?
Lüttje Deerns plücken se g’swind — wer schall dien Doon verstahn?

Putin — schickst dien Suldaten in Krieg — för düssen Wahnsinn ward se böten,
Putin — wat hett dien Hirn so verblendt? Veel blasse Snuten ehr Leven all löten.
Wullt du villicht de niege Stalin warrn? — Is di sien Schicksaal nich bekannt?
Noot un Elend hebben düssen Keerl nich mahnt. — Wer schall dien Doon verstahn?

Putin? — Wo is dien Klook bloots hen? — Wer kann fix eenen Nootplaan maken?
Putin — sülvst üm di sorg sik en Moderhart, müss dienen Slaap as Kind bewaken!
Wat deist du all de veelen Öllern an! Is dien Verstand krank un in Hass verfuult?
Millioonen flüchten, du löttst dat to — du warrst för jümmers verflucht.

Putin? — Hest du keen Oog för Blomen, för Musik, Dans un bescheden Glück?
Putin — sühst an dien langen Disch to, bringst Doot un Schannen mit koole Mörderblick.
Wat hett dien Hirn so vernevelt, du rönnst ahn Plaan gegen huushooche Wännen.
Putin? — Mien Raat: Krieg di weller in, op dat falsche Peerd verleerst du ’t Rönnen.

Putin, — dreih de Geschicht fix weller t’rüüch! Bit hüüttodags harrst du ’n godes Leven.
Wi all op Ierden wiest di en gangboore Brüüch. Dien Plaan geiht vull dorneven.
Wo veele Graffsteden wullt du egens denn noch? — Kann denn nüms di stoppen?
Villicht is dat hier op Ierden dien luurletzt Spill — düsse Wohrheit kann keeneen toppen.

Putin, dien Ogen sünd listig as vun de Sphinx — gottsleider ok dien kruse Gedanken.
Putin, du lüggst un bedrüggst ahn Skrupel — ick hööp, dat Schicksaal wiest di in de Schranken.
Truurblomen nu överall för to veele Opper, de bi di ni un dien Knechten in Plaanung sünd.
Müdder plücken se mit broken Hart g’swind. — Ok een Putin vergeiht! — Un ni nich de Wind.6.3.2022


na baven