EM mit Pokaal


Los güng't mit Iewer äöwer't Feld,
ein Ball in't passen Tor nu orig tellt.
In dat Stäwel-Land jedein'n Feiber hätt,
man töff up den passen Ball in dat Nett.
Man röpp up Maol luut Tor, Tor, Tor un Tor,
wohrhaft, Itaolien staiht as EM-Winner dor!!!

Ludgerd Lüske

 

Italien avers haalt den Pott,
un ok verdeent — nich bloots mit Sott!
Nu dröff ik dat ja driest vertelln:
Mien Höpen dä Italien gelln!
Man England rüng mit sien Dämonen —
Düütschland besiegt, en Titel winkt —
doch dä ehr Flöök ehr nich verschonen:
Ölmmeter-Aus, ehr Schipp versinkt!
Se köönt nich winnen, ok tohuus nich!
De Flöök leevt wieder. Dat is gruuslich!
De Tragik wöör ik mehr mitföhln,
dään de ehr Lü wat fairer speeln;
man Fans, de buht, un Fouls sünd hart —
is dat de "fiene ingelsch Aart"?!
So kriegt ji kene Sympathien!
Italien, uns' Drama-Queen,
sünd cooler, lockerer un netter
un ganz toletzt ok eenfach better!
Un so, staats "Football's coming home"
heet dat nu: "Football's coming Rome"!
Se kriegt den Pott! Un jichtenswenn
winnt Düütschland wedder mal an't Enn,
denn dor in Frankriek, dor seggt man je:
Et à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne!

Marlou Lessing


Biller: Ludgerd Lüske

11.7.2021


na baven