Hoochtieds-, Leevs- un Fiertied...

...för den Sünnschienkieker in'n Juni

An'n 2. Juni fangt amtlich de Fröhsommer an. An kloore Daag is dat ja noch so richtig köhl an'n Morrn. De Dau liggt op de Wischen un in Goorn un blänkert as Demanten un een kriegt natte Feut.
Dor gifft dat ja sogoor dat Daupedden, as de Dokter Kneipp seggt harr. Dat schall bannig sund ween.

Ja, nu fohrn de Lüüd ok in Urlaub, wiel se meent, nu schall de Sünnschien regeern.
Aver dat is so nich ganz wohr. De Juni hett noch veel Regen in sien Sack för de Buern un ook för anner Lüüd, de dat gar nich moi finnen.

Brrr! Kole Nächt, un denn hebbt se us de ganze Wull afsnippelt!Ok de Schaapsküll kümmt bi den 10. Juni rüm. De hett ehrn Naam dorvun, dat de nakelt schoren Schaap dor licht friert. As Minsch kannst Dien warme Jack denn wedder ut'n Schapp halen - de Schaap dään dat sachs ok geern...


Cumulus-Wulken

"Scheunwederwulken"...

Warrt dat denn nu beter? De Sünn mutt doch kamen? Dat Heu mutt knatterdröög sien, wenn dat in de Schüün brocht warrt, un darto brukt de Buer veel Sünnschien un Warms.

Da drööft ok keen Gewitter kamen. Jedeen kiekt na den Heben un na de Wulken. Mennichmal flimmert de Luft sogoor över en lütten Hügel oder een Boom 'n büschen. Dat is de Warms, de as een Sepenblos opstiegen deiht. Un wenn ji ganz nau henkiekt, dann ward ji wohr, as da boben nu so pö a pö lütte Wulken kamen. Dat heet avers nich glieks, dat't regen deiht. Ne, dat sünd Scheunwederwulken. "Cumulus" heeten se. Wenn se licht un hill blieben, denn gifft dat wiß keen Regen. Bloots wenn se düster un bannig groot warrn, denn is dat woll seker, dat een Gewitter nich wiet is, avers doch tominnst een grooten Regenschuer.

In düt Bild seht ji nau, woans dat kaamt. An't best wasst de Cumulus över dunkelgröönet Land - een düstere Överflach nimmt orrig Warms op, de se denn wedder an de Luft afgifft.

De warme Luft över't Land stiggt as een Bloos op, un jümmer wieder op, bet dat dar boben so koolt warrt, dat de Waterdamp in de Luft sik nich mehr oplööst hollen kann - he "kondenseert", dat heet, he warrt to Druppen. Een Wulk entsteiht! Un de wölbt sik jümmer mehr na boben, bet de ganze Luftblos boben ankamen un to een Wulk worrn is.

Blangbi, "Cumulus" heet op Latiensch nix anners as Knüll, Barg, Wölbung. Un so süht de Wulk ja ok ut.Wüllt Ji nu de Wohrheit över dissen Sommer to weten kriegen?

Wenn dat in de Tiet von 22. Mai bit 2. Juni nich warm un sünnig is,
denn givvt dat wohrschienlich een natten Hoochsommer.

Schiet, wat? Oder weer dat bi Ju so richtig scheunet Weder? Denn is ja allens in Ornung. Bi uns nich.
An'n 21. Juni hett de Sünn eern langsten Dag tofaten. Da schient se an de 16 Stünn. Liekers gifft dat bit Johanni, den 24.6., noch jümmers af un to een paar köhle Daag mit Dunner un Blitz un Schuer. Abers denn mutt dat pattu beter warrn, süs warrt dat een verregenten, köhlen Sommer, tominnst bit 7. Juli.
Dat met de söben Weken Regen an'n Söbenslaper(27.6.), dat dröfft Ji nich so eernsthaftig sehn. Da is nienich de Dag mit meent, sünnern dat is bloots so ungefähr üm de Tied rüm.
Wenn bit dahen de Wulken noch jümmers nich ophöörn Regen to bringen, dann blifft dat woll ook erst mal so.
Nu, wi glöövt ja, dat gifft een Sommer mit Hitt un veel Sünn, wieldat wi baden wüllt in'n See.
Denn plempert Ji an Avend man all noog Water op de Blomen in Goorn, wenn se dröög warrn. Ji zischt ja ook eer "köhles Helles" na so'n richtigen Sünnschiendag dörch de Kehl. Un met wekke Freid un wekken grooten Dost!
Un wenn dat düster warrt, dann danzen de Planeten an Heben "Polonäse Blankenese" in eene Reeg. Den Anfang makt de Merkur, dann kümmt de Saturn, denn de Mars. Na em danzt Fru Venus. Se lacht besonners hill, un den Sluss makt de groote scheune Jupiter. So üm klock tein rüm geiht ok de letzt in Westen slapen. Denn is Sluss met de Fieree bit tokamen Dag.
Un na Johanni gaht se all noch fröher inne Puch. Na ja, kannst ja ook nich jümmers fiern, da warrt een ja ganz mall bi.Das macht, es hat die Nachtigall die ganze Nacht gesungen; da sind von ihrem süßen Schall, da sind im Hall und Widerhall...An Enn wüllt wi ja ook noch den Maand ankieken un de Vagels singen höörn. An Johanni is ...die Rosen aufgesprungen!Vullmaand! So richtig een Nacht vör Leevslüüd. - Dat is ook mien Hochtietsdag, wenn dat ok all lang her is.
De Jasmin blöht, de Vagels fleit't un de Rosen rükt so scheun, dat is so wunnerbar, dat een luut singen mag.
Kennt ji dat Leed?

 

Dat Du mien Leevsten büst
Dat du woll weetst.
Kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht
segg, wo Du heetst.

Klopp an de Kamerdöör,
faat an de Klink -
Vader denkt, Moder meent,
dat deiht de Wind.

Dat is so richtig een Leed, dat bi Maandschien in Goorn to singen. Nich bloots för Leevslüüd. Tominnst nich bloots an'n Hochtiedsdag.

Veel Freid in'n Juni
wünscht Se Ehr Sünnschienkieker.na baven