Manns-Minschen


Se köönt de Fotos per Klick vergröttern.
Trüch kaamt Se denn mit den Zurück-Knoop op de Browser-Symboolliest.

he is de sieger, hett ehr ganz!
de gegner, de an'n bodden liggt,
de fru, de büüt, de schriegt un flücht —
he is ehr över! un he stiggt
rop na de steerns! em is so licht ——

he föhlt nich, wielst he smölt, sien wicht.
to eer will de substanz.

mit slaten ogen dör de brill
treckt he erbarmungslos bilanz:
kreeg allens, wat he schall un will —
erfolgsminsch bet to'n overkill —
nu as en kars verglimmt he still
in sinnlos eleganz:
to eer will de substanz.


Text: Marlou Lessing
Biller: Secil Yusun
Warken vun Urs Fischer, Biennale Venedig 2011


24.1.2019

trüch


na baven


na't Flack

na de Startsiet