Steentiet

Steen
För
Steen
Koppsteen
Steenslag Bruchsteen Foumsteen
Steenbeld
Feldsteen Liäsesteen Steeneck
Wüörpelsteen
Spïelsteen Schuersteen Steenmuer
Hiärt ut Steen
En Haupen Steen
Steen
För
Steen
Holstersteen


Bild un Gedicht: Ludwig Schmülling

trüch


na baven


na't Flack

na de Startsiet