PilzwarkKlick up tau'n Vergröttern!

Pilzwark
Höniggäle Hallimasch

Pilze häbbt den Droom,
dat dor fallt ein Boom.
Storwen Holt maokt ehr stark,
dorut bawet dei ehr Wark.
Up den fallen Boom sien'n Faut
hollt dei up den lechten Haut.
Hätt dei Pilz dei Arbeit daon,
denn kann hei wedder gaohn.
Dait för dat neie Läben,
so dei Mineraole gäben.


Text un Biller: Ludgerd Lüske


29.6.2019

trüch


na baven


na't Flack

na de Startsiet