De Kreih


Bild: Rudi Witzke

„Låhm, låhm,“ jammert de Kreih!
„Koold, so koold, koold båventau!
Warm mi, warm mi best,
bün låhm, låhm, krüüzlåhm,
giff mi een Neest! Een Neest!

Åålk, åålk! Kraah!
So schluchst uns Sang.
Bün vör Smarten so bang,
kann vör Smarten nich stahn.
Kann verlaten nich gahn!“

Rudi Witzke

Åålk, åålk! Kraah! — Lütt un Groot
schuddert da. Sang vun'n Dood!
Swatt dat Deert, frömd de Sang —
'keen dat höört, föhlt de Bang...

Åålk, åålk! Kraah! — is man bloot
Klang vun frömd-egen Noot,
is, as du, Kreatuur.
Över Bang winnt de Duur.

Marlou Lessing


22.11.2009

trüch


na baven


na't Flack

na de Startsiet