De Welt is Klang

Stillnis
is still nich.
Töön wispern
in'e Nacht,
so de Winn
slapen gahn.

Stiern-Sang
harmoneert
in Moll,
driggt Seel
un Hart
in wiede Fern.

Stiern-Sang
sleit an
Sieden
deep in di,
so dat mitklingt
dien Seel.

Un denn
de Sünnentoon!
Hell in Dur!
Schrie un Woord
togliek Musik.
Een Danz!

 

De Töön-Setter

Teiken
op Papeer!
Elkeen Noot
is Toon,
swingt sik op
mit anner Töön:
Chöör
klingen
över Höchten
un Deepen.

Een Wunner:
Een Minsch
inslaten
in hillig' Strööm,
stött op
de Puurt,
dat Klang
Harten röögt.
Teiken op
Papeer.

De Heven steiht apen ----

trüch
Wöör: Rudi Witzke