Kalenner 2023:
Oktober — Saatmaand

Bild un Vers: Erika Fischer
Dat Bild köönt Se per Klick vergröttern.


Erntedank!
Mit Klockenlüden fangt an de Dach.
Dank tau seggen is an de Tied!
De Aust hett uns rieklich gäwen.
Maak de Harten groot un wied,
dat de Minschen, de in Not,
nich vergäten warden.

Austköst sall nu fieert warden.
Giff du dortau ein'n Sünnendach.
Sungen ward un lacht,
de Döst is groot un danzt ward up de Däl
bit in de deipe Nacht.


Biografische Notiz tau de Künstlerin hier


2.10.2023


trüch


na baven


na't Flack

na de Startsiet