Passion 2021:
Estomihi


Kiek eins, wi gaht rop na Jerusalem,
un allens warrt vullendt warrn.

Lukas 18, 31


Klick op to'n Vergröttern!

Vullendt. Allens warrt vullendt.
Dat wünscht wi uns ok. Weern wi doch eenmaal,
een Maal vullendt!

En Minschenstroom treckt in't Licht... jedereen denkt an sik.

Jesus hett nich an sik dacht.
He hett an uns dacht.
Dat weer de Anfang vun sien, vun uns Vullendung.

Laat uns eenfach mit em gahn.
Rop na Jerusalem, rop in't Licht — orr in den Dood.
Orr beid.
He weet dat, he kennt de Vullendung.
He vullendt allens.
Ok wi sünd dat al. Dör em.


Text: Marlou Lessing, Biller vun Elfi Riemenschneider
14.2.2021


na baven