Passion 2015:
Sünndag Judica

vun Rudi Witzke


Ünnerwegens. Göderverkehr un Kirchweeg


Utsnitt ut dat Misereor Hungerdauk 2009 "Gott sien Schöppen bewohren, dat all leven köönt" vun Tony Nwach-Ukwu 2009

Vun't Entschleunigen un Kloor-Schipp-Maken

Dat egalweg Wanneln vun't Klima lett in de Länner in'n Süden de Unsekerheit un de Last bi dat Beschaffen von Nohren un wietwelt den Hunger wedder tonehmen. De Wannel vun dat Klima hett för de Armen in'n Süden veel legeres Utwirken as för de Minschen in'n Norden.

Uns weltwiede Solidarität mit de Armen und Elennigen in de Welt is föddert. Denn wi in de Industrielänner sünd in grote Schuld, deep in de "Kohlendioxidschuld". Ok is "Entwicklung" keen Sülfstlöper vun "Fortschritt" miehr, weer se egenlich ok niemaals.

Dorher mütt wi unsen "Fortschrittsglauben" revideern. "Kulturwandel" is nöödig. De "Kultur" vun grötter-schneller-wieder is an't Enn.

De vun Wassdoom drevene Verbruker wannelt sik to'n naholligen Gebruker vun Produkten un Deinste. Entschleunigung an de Steed vun Beschleunigung is anseggt. Also Tietwohlstand an de Steed vun Tietnoot. Uprümen an de Steed vun Hupenbillen. "Frierüüm" an de Steed Vun Platznoot. Frierüüm ok för de in'n Süden un för de na uns. Fasten as Befreen!

Maak doch maal den Anfang mit Autofasten un Kirch-Gang orrer mit Fohrgemein-schoppen. Kiek man ruhig maal in de Bibel.


Wi, de Redakschoon vun Plattpartu, Marlou Lessing un Rudi Witzke,
dankt för de Verlööf MVG Aachen, dat Bild vun dat Hungerdauk hier to nütten.

22.3.2015

 


na baven