Plietsche Lüüd

vun Heinz Tiekötter


Wenn uns Börnsener Gören ut de Grundschool in de Oberstufe koomt, denn mööts se fief Kilometer wieder no Wentörp fohrn. Dor gifft dat 'n Schoolzentrum. Anners as freuher löppt hüüt keen Minsch mehr Dag för Dag fief Kilometer. Denn büst jo all meud, wenn du diene Schoolbeukers ut de Tasch hoolst. Hüüt fohrt de Kinner mit 'n Schoolbus un de Sportlichen sitt sommerdags op'n Fohrrad; bi Wind un Wedder. Dat mookt di mit de Tiet ok möör.

Noberjung Frank leeg sien Öllern ständig in de Ohrn. He swöör, he kunn veel betere Tüügnisse to Huus bringen, wenn he nich elk een Dag düsse Tour op dat Fohrrad moken mutt. He bruuk 'n Moped. Ansünsten is he all fardig, wenn he bi Wind un Wedder düsse Streek achter sik hett.

Jichtenswenn kunn sien Vadder dat Gedibber nich mehr heurn, un wiel de Sleef nu sosstein weer, geev he endlich no. He kööp em dat Moped, dat den Jung all so lang in de Ogen stoken hett. In de Doog dorno harrn Frank un siene Kumpels 'n beten doran to schruben un to dreihen. Sowat nennt sik hüüt Tuning un achteran leep dat Ding fixer, as de Udels dat Recht weer. Nu kunn Frank in Rekordtiet in de School sien. Ünnerwegens leeg he meist mit de Nees deep op'n Lenker, jüst so as de annern Rennfohrer ok.

Tweemol, dreemol hett he op de Bundestroot sienen Schoolmeister öberhoolt, ofschoonst de mit 'n Auto ünnerwegens weer. Den hett dat düchtig argert un he drääg dat in de Lehrerkonferenz vör. Annerlest hebbt se Frank ünnerseggt, wiederhen mit sien rasantet Vehikel as'n Deepfleger no School to komen. Frank sien Vadder hett mit den Schoolmeister snackt un em versproken, dat he den Jung in Gebeet nehm. Doch de Schoolmeister bleev hatt un nehm dat Verbott nich trüch.

In de Nacht dorno kunn de Ool nich slopen. De Utgang vun den Striet mit 'n Schoolmeister kunn he nich verknusen. Dat dreih sik jümmers noch bi em in'n Kopp rüm. He söök no'n Utweg. Un as de Morgen keem, harr he'n richtig gode Idee. Se seten noch an'n Freuhstücksdisch un Modder wull grod afrümen, as de Ool säe, se süllt man noch en Ogenblick sitten blieben. He harr wat to besnacken.

In siene Ogen harr he dat vergneugte Funkeln, dat een vun em kennt, wenn bi em wedder mol de Haver prickt. Hüüt funkel dat as rein dull. He wull vun siene Fro un sien Jung weten wull, wat se denn beide noch Trecker fohrn köönt. Modder hett nickköppt un meen, sowat verleernt een doch nich, wenn he vun'n Buernhoff stammt. Trecker fohrn, dat harr'n se jo all as Kind kunnt. In de Erntetiet harrn se doch noch johrelang ehr Öllern holpen. Un Frank harr sogor en Utnohmverlööf kregen, as he domols grood veertein Johr old weer. De Ool froog wieder, wat siene Fro denn meen, wat so'n Trecker ok en seker Fohrtüüg is. As Frank sien Modder wedder nickköppt, frogt he liekut, wat se beide dorvun hollen däen, wenn Frank tokünftig mit'n Trecker no de School fohrt.

Siene Fro tipp sik mit ehrn Wiesfinger an de Stirn. Dat däe se jümmers, wenn ehr Mann siene Grappen in'n Kopp harr. Man denn keek se ehr Söhn an un seh, dat de rein ut de Tüüt weer. De Freid an Spijöök harr Frank vun sien Vadder arft. Jo kloor, worüm egentlich nich, dach de Modder. So'n Trecker is stabil, kann wat af un to gau fohrt so'n Dings ok nich. Un Autofohrers kummt 'n Trecker ungern in de Quere. Wenn de Schoolmeister partu keen Mopeds lieden kunn, denn müss he sik nu mit'n Trecker affinnen.

As Frank mit sien Trecker bi de School ankeem un sik en freen Parkplatz seuk, geev dat 'n groot Halloo. De Huusmeister leep glieks to'n Rektor un meld em de Geschicht. De Rektor hett all ohnt, wokeen de Trecker togeheurt. In de Meddagsstünn geev dat wedder 'ne Lehrerkonferenz. Wat sullen se nu moken? Bi ehr leste Sitten harr'n se doch sülmst faststellt, dat Frank to gau ünnerwegens weer. Dat kunn jo nu mit'n Trecker nich mehr meuglich sien. Ok denn nich, wenn bi em vürn "Porsche" dwars öbern Keuler stunn.

PS: Jo, so'n Trecker hett dat geben. Dat Ding harr 38 PS un is no'n Krieg würklich vun Porsche buut worrn.


Trecker vun Porsche. Foto RudolfSimon/Wikimedia Commons


Bild Moped: HansLinde/pixabay

15.1.2018


na baven