Dat makt heu nich naumol

van Martin Hüttenbernd


Tau'n Anhören hier klicken:


Lesen deit Martin Hüttenbernd in lippisches Platt.


Muin frohrer Nohber Jüsken hät van suinen Öllern an'n Ortsranne eune lütke Biuernstie erbet und maket sohmds jümmer de Arbeujet för den Hof ferg. Den Dag öber es heu Diskler, dat hadde heu lernt. Heu es eun ümmegänglicken Kerl, bleos ärgern drofte man änne nich, denn konne heu boise wern. Heu es auk buisonners up suine eunzige Keoh "Emma" buidacht, der gelle suine ganße Hege.

Anner Heidsken Stroten hät heu'n lütken Keohkamp, van do halt heu sohmds suine "Emma" noh'n Howe teon Melken. Jümmer, wenn denn eun Auto — Jüsken see "Stinkebeust" doteo — vörbui kümmt, verjaget seck "Emma", bürt den Steert inne Höchte un well dürchon. Jüsken hät denn graute Naut domet un ärger seck förchterleck. — Os leßtens an'n Sundagohmd wedder mol seon "Stinkebeust" van achtern her met Hupen un liuter Musuik länges kamm, greip seck Jüsken eunen Gräskliuten vanner Halbe un schmitt' en den Auto vör de Frontschuiben.

Öbber denn kreig Jüsken'n grauten Schrecken: Met eunen Ruck bremse de Wagen, kamm met liuten Krach trüjje, un tweu Kerls sprüngen hariut. Vör Schreck ritt seck "Emma" laus un leup trüjje uppen Kamp. De Kerls greppen seck Jüsken, schmeiten änne in'n Wagen uppe Ächterbank un siusen dovan. Unnerwegens seuh un hore Jüsken nicks. Dat Auto make seon Krach, os wenn't inne Höllen jagen wolle. Teoleste haulen seu anner Weser bui Vläode. Seu tögen Jüsken iuten Wagen hariut, un heu dachte, niu schmuit'se miu inne Weser. Nei, seu schriewen suinen Nomen un Adresse up, neumen suine Iuer, suinen Geldbuil, suin Taskenmest un suine Bücksendräger weg un seen denn: "Mach, datte no Hius kümmst, un nihm dui in Achte, süss kümmst diu nau int Tuchthius wegen Mordversoik!" Dobui kieken seu änne met glönnigen Augen an.

De Kerls siusen denn dovan, un de arme Jüsken stond in Holsken un Posrümken inner Ohmdsunne anner Stroten. Knappe dertig Kilometers Trüggeweg bet no Hius hadde heu niu vör seck un moßte suine Dullakenbücksen met beuden Hännen fastehaulen, dat seu änne nich inne Kneukehlen rutske. Den ganßen Weg trügge hät heu schullen, bölket, jomert un olle Minsken in'n Geuste verkloppt. Dat Schlemmste öbber was, dat mänje Vörbuifohrer änne nau iutlachten; metnohmen hät'n keuner!

Late inner Nacht kamm heu denn no Hius. De ganße Famuilje was nau uppen Beunen, un olle wollen weten, wo heu denn wesen was. Doch Jüsken see: "Eck häbbe mui verlaupen un sinn denn in'n Buske inschlopen. Niu mott eck orst mol int Bedde!" — No fuif Dagen kamm denn eun lütket Paket iut Hameln, do wörn Jüsken suine Packebiern inne: Iuer, Geldbuil, Taskenmest un Bücksendräger. Un eun langer Breuf lag dobui: "Verhalten im Straßenverkehr". Do kamm denn olles an'n Dag van Jüsken suiner Höllenfohrt. Heu hät ollen Besserung versproken: "Seowat make eck muin Liebe lang nich wier!", hät öbber metter linken Hand achtern Ruijjen eun Fingerkruiz maket, seon Deuker!


5.12.2010


na baven