Krieg mit Töön

vun Heinz Tiekötter


Ik bün mi seker, dat sien Öllern em tohuus rutsmeten hebbt. Se kunn'n sien Musik wull ok nich verdregen. Nu hett he en lütte Wohnung güntsiet vun uns Huus un ik heff siene Musik. Villicht hett he ober ok 'n Opdrag vun en physikolsche Verseuksanstalt un sall rutfinnen, wat Finsterschieben uthollt, or wannehr en Hattschrittmoker — wegen de Bässe — dat Klabastern kriegt. So'n Schrittmoker heff ik noch nich; dat Klabastern af un an schoon. Öberhaupt, dat sünd de Bässe, de em den Spooß un mi in Opregung bringt.

Eenmol in de Woch, meist an Sünnobend in de Meddagstiet, goh ik röber un geev em düchtig Bescheed. Un ik segg em, dat he siene Finster dichtmoken mutt, ans smiet ik se em in. He is nett un fründlich un dreiht foorts siene Boxen lieser. Denn kannst dat Gedudel bloots noch dree Hüser wieder heurn. Wat denn noch ut siene Wohnung dringt, dat öber-töön ik mit Vivaldi, Brahms un Chopin.

Un nu heff ik wat Interessantet ruutfunnen: Vun so'n klassische Oort vun Musik kriegt he Kopppien. All no de ersten tein Takte Brahms haut he siene Finster mit'n Rumms dicht. Dat duert villicht 'ne halbe Stünn, denn geiht bi em de Huusdöör op un he luuschert. Ik heff em ober ünner Beobachtung un hau em gau 'n Vigolien-Konzeert vun Vivaldi röber no de anner Strotensiet.
Güstern pingel dat an miene Huusdöör. Mien Gegner stunn mit'n Buddel in de Hann vör dat Huus. In de annere harr he en wittet Dook, jüst so as 'n Parlamenteer. Dor harr he ober bloots de Glöös in. He hett mi froogt, wat ik wull Lust harr, mit em mol öber moderne Musik to schnacken?

Un he meen, dat to de Tiet, as miene Klassikers in Gang kemen, de Lüüd ok keen Verständnis för dat Moderne an Chopin un Brahms harrn un dat sik allens in't Leben wedderhool. Wi hebbt denn annanner vörbi schnackt, bit dat de Buddl leddig weer. He is 'n richtig netten Keerl. Man vun Musik hett he keen Ohnung!


21.6.2019


na baven