De graute Büxenwulf

van Martin Hüttenbernd


To'n Anhören hier klicken:


Lesen deit Martin Hüttenbernd in lippisches Platt.


In'n Woold
Nevelwoold. Foto: © Silvia Bürger/pixelio

Krachts Wilm, de Lütjeknecht van'n Meuerhowe, was upn Klöskenmarkte in Lemje wesen. Heu hadde met Wuisken van'n Grautenhowe upn Dörpssaale nau'n bitken danzet un moßte niu dat Luit no Hius bringen. Dobui wasset änne düet late worn, un et schlaug oll tweu Iuer, os heu den Richteweg öwer de Heue un dür de Feiler ging. Wilm floite seck eun Stücke noh'n annern. De Musuik van den Karussels un van'n Danzen lag änne nau in Auern un Bleot.

Den leßten End ging de Pattweg dürt Holt. Do was et stickeduster, un et worte änne doch seon lütket bitken griuselig. Do — wat was denn dat? Et raske achter den Hüchten, un achter änne trappel un kröche wat. Was dat niu de Büxenwulf eoder de graute Weltrüe? Wilm woll laupen, öbber de Beune blieben änne unner de Meese steken, un bui jeuden Schritt tradde'n dat Kratiuer uppe Hacken. Dat Bleot stocke in suinen Oddern, un de kaule Schweit stond'n vör de Blessen. "Paß up, gluiks springet mui dat Beust uppen Nacken!", dachte Wilm. Heu woll bölken, doch de Hals wassen teobunnnen. Do kamm keun Ton hariut.

Do worte et heller. Dat Holt was teoenne, un de Mon kamm achter den Wolken weg. Wilm kreig nuijjen Meot. Heu taug de Hänne iuten Tasken, un os änne dat Kratiuer wedder up de Hacken stott, draijje heu seck butz ümme un packe teo! — Un wat wasset? Muisken wass't, de lütke Kükenhämmel van'n Meuerhowe!


Foto: Antje Heßler

"Muisken" was dat Fickel, wat os Kümmerling van eunen grauten Troppe Fickel truijje blieben was. Euerst hadde et de Meuerske met'n Buddel uppäppelt, un nohers was et seon rechten Kükenhämmel van ungefohr sesstig Pund worn. Dat Deuker was obends van'n Howe weglaupen un hadde in'n Holte herümmestroddert. Os et den Wilm hort hadde, was et achterher laupen un hadde änne jümmer met'n Schnüssel anne Hacken stott.

Wilm wassen Steun van'n Härten fall'n. Heu namm Muisken uppen Arm un see ganß sinnig: "Kuik an, Muisken, biste auk no Klösken wesen?"


17.5.2009


na baven