Jona - Rudi Witzke. Klick = Bild grötter!
Jona

"Schaam di wat,
as in dien Seel,
in Adern un Blood
linger lang
de Finger."

Un denn de Sprook:
"Leewes Kind
kruup in't Spinnt
dat de Ruppert
di nich finnt."

"Kruup ünner,
kruup ünner,
kruup ünner.
Welk sünd
di gramm."

Platt,
to slicht
nöömt welk,
wat in de Spröök
uns Oolen sään.

Wies un klook,
wohrhaftig
un deep is,
wat ut
den Uurgrund
vun uns Spraak

sik wiest,
liek de Legend
vun Jona
in de Bibel.
Lees na!


Geföhlen
un Ängsten,
Flucht,
Biestern
un Schuld!

Jona finnt
sik wedder
deep in de See,
Düüsternis
rundüm.

Un doch
bewohrt
as't Kind
in't Spinnt.
Bewohrt!

Een Fischbuuk
höllt ehm
twüschen Doot
un Leven: As't Kind
in't Spinnt

Dree Daag
schaamt
he sik
"linger lang
de Finger".
Krüppt ünner.

Denn sien Roop:
"Gott,
haal mi rut!
Ik heff
bregrepen."

De Fisch spiet
ehm an't Över.


Wöör un Bild vun Rudi Witzke
Spröök ut Mensing's Groot Wöörbook


28.4.2002


na baven