En irisches Beden

Klick op to'n Vergröttern!

De goothartig Gott wees vör Di, dat he Di den rechten Weg wiest,
He wees neven Di, üm Di in de Arm to sluten un Di to schütten
He wees achter Di, üm Di to bewohren vör allens Tücksche.
He wees ünner Di, üm Di uptofangen, wenn Du föllst.
He wees in Di, üm Di to tüschen, wenn Du trurig büst.
He wees üm Di rümmer, Di to defendeern vör jichenseen Överfall,
He wees över Di, Di to segen.
So segen un bewohr Di de goothartig Gott.

So dank ik em, dat he mit uns west is,
un wieder mit uns is:
Neven uns,
achter uns,
ünner uns,
in uns,
üm uns rümmer,
över uns.
So willt wi em laven alle Tiet,
em, den goothartigen Gott.

Amen.


Platt un Digitaalbild vun Rudi Witzke
Dat Bild köönt Se per Klick vergröttern!

6.4.2008


na baven