Wees fief Minuten still
10. Juli


Andacht vun Heinrich Giesen, in Platt bröcht vun Marlou Lessing
To'n Anhören hier klicken:
Lesen deit Marlou Lessing.

Un Amazja sä to Amos: Du Seher, maak di weg un flücht in't Land Juda un eet dor dien Broot un maak dor dien Wiesseggen; man maak dat nich mehr in Beth-El, denn dat is den König sien Hilligdom un dat Huus vun't Königriek.

Amos 7, 12.13

De dormalen Rieksbischop heet Amazja. Em weer dat utermaten schaneerlich, dat de Prophet Amos luut in Gotts Naam sien Wiesseggen un Mitdelen dä. Schaneerlich dorwegen, wieldat de Rieksbischop vull un ganz achter den König Jerobeam stunn. Denn passt Gotts Narichten nienich. Dat is alltied so, wenn en Rieksbischop orr Bischop orr Paster orr överhaupt de Gemeen vull un ganz achter en König steiht. So vull un ganz köönt wi Christenlüüd bloots achter Gott stahn. Bloots dormit stütt wi de Staatsgewalt. Dat mutt de Staatsgewalt weten, un wenn se dat nich weet, muttst ehr dat seggen, un wenn se sik dat nich seggen lett, denn muttst mit goden Geweten wiedermaken. So dä Amos. Vigeliensch beedt de Rieksbischop em en gode Alternative an: He wöör dorför sorgen, dat he in Juda en höger Gehalt kreeg, avers op keen Fall schull he hier in Beth-El predigen. Wohrt wi uns as Christenminschen vör all Verspreken, wenn wi de Staatsgewalt Saken seggen mööt, de för ehr swaar to slucken sünd, de wi ehr avers in Gotts Namen schüllig sünd! Wi deent den Staat best, indem dat wi Gotts Botten folgt. Wi staht nienich vull un ganz achter Minschen. Wi staht bloots vull un ganz achter Gott.

O Gott un Herr, giff, dat de Bövelsten di wichtiger nehmt as sik sülven.


21.7.2020


na baven