Winterfroiden

Van Martin Hüttenbernd


Tau'n Anhören hier klicken:


Lesen deit Martin Hüttenbernd in lippisches Platt.


In dössen Winter esset ganß anners os süß. Frost un Schneu häbben endlik mol wier hart teopacket bui us, un et es seo, wie eck dat os Bönsel froiher gewonnt was. Do wörn de Winter auk vell länger un härter os in de lesten dertig Johrs. Männigmol sin us do de Nesen teofroiset, un den aulen Kerls hängen faken de Uistappen an'n Bort harunner. Domols gaff et meis van Sünte Märten bet Austern seo vell Schneu un seo dicket Uis, os wui dat niu wall kium mahr teo seuhn kruiget. Do ging denn auk dat ganße Untuig van Blattluisen, Muisen, Wennewörmern un Hamsters kaput, wenn seu seck nich deupe geneog inbuddelt hadden.


Foto: ML

Wui Kinner öbber hadden iuse Froide up den Schlinnerbahnen und bui'n Schlienfohrn. Dat gink domols an jeuden lütken Abhang, Wegen und Stroten, de eun bitken dal gengen. Wui hadden för olle Kinner de Gebiete no den Stroten indeilt, domet et riuhg teoginge. Öbber faken gaff et trotzdem Klopperuijje met annern Rabauken, buispellswuise wenn bui ännen de Bahn nich mahr seo inne Fissen was, eoder wenn seu recht öbermoitig wörn. Männigmol worte dat denn auk eune graute Schneuballschlacht.

Un we dat jümmer seo es: de Nobers wörn up eunmol nich mahr inverstohn un beschwern seck öber dat Schlienforn upper Stroten. Do worte vanner Stadt eune richtige Rodelbahn an'n Wiesenaffhang anleggt. Do gink dat baule lustig teo. Wilm, muin Brewwer, hadde iusen aulen Schlien tweuchfohrn, un dorüm hät muin Pappe eunen nuijjen buwwet. De was düet graut worn un van Habeukenholt, eun derbet Stücke. De Schmed hadde seon richtigen Uisenbeschlag rundüm dat Horn un de Kufen anmaket. Un wenn auk de annern olle doröber gnickerten, iuse Schlien konne dreu Mann metniehmen un was auk jümmer de örste.

Auk no teujjen Johrn was de Schlien nau inne Fissen. Un denn woll eck nau seujjen, dat wui grötteren Jungens domet mänjet Foier Holt iut'n Wauld halt hät. Gistern sin eck mol noh der Wiesen wesen un häbbe nohkieken. Dat was eun Juchtern un Schroijjen, just seo os domols. Do worte eck doch eun bitken affgünstig.


27.01.2010


na baven