Bild: Wikimedia Commons, www.iggle.de

De best' Waff
En Fabel


Söß Daag harr Vadder Gott vun fröh in'n Morgen bet laat in de Nacht rackert un schufft. Nu weer allens trecht: De Heven mit Sünn, Maand un Steerns, Dag un Nacht, de Eerd mit de Groten Seen un dat Land un all Planten un Deerten. Morgen wull he sik mal ornlich verpuusten.

As he sik upklart harr, reep he avers noch eiß all Deerten to sik. Gau kemen se all an un versammeln sik un loven un danken, wat Vadder Gott ehr so staatsch trechtkregen harr. Bloots dat lütt Lamm stünn wat afsietig un sweeg. Dat kunn sik nich mit de annern freuen.

"Wat's los mit di?" fröög Vadder Gott, "woso büst du so trurig un swiegsam? Kiek diene Maten, de sünd all bannig tofreden."

"Ach, du grote Gott," anter dat lütt Lamm, "ik wull mi ja ok giern freuen, avers du hest mi so wehrlos maakt. Jeedeen anner Deert kriggt mi licht ünner. Jümmer bün ik bang, dat se mi to faten kriegen. Woans kann ik dor mi freuen?"

Vadder Gott hört de Klaag vun dat Lamm un wull ehm helpen. "Muchst du villicht ok so'n groten Patschen hebben as de Boor orrer so scharpe Klaun as de Geiers?" fröög he.

Dat Lamm schüttköppte.

"Orrer en scharp Bitt as de Lööv orrer de Wulf?" fröög he nu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedder schüttköppte dat Lamm.

"Nee, mien groot Meister un Gott," sä dat Lamm liesing, "so'n scharpen Kraam wünsch ik mi nich. Ik harr lever een Waff, dat ik mienen Graam vergeten kann. Mien Waff schall keeneen annern schaden!"

Nu spröök Vadder Gott: "Wieldat dien Bidd een rechte Bidd is, will ik di helpen. Ik geev di drei Egenoorten, de di helpen warrn."

Un Vadder Gott geev dat Lamm Sachtheit, Demoot un Gedüür.

Mien Wunsch to'n Sluß is nu nich, dat ik vun nu na glieks een Lamm warrn will. Dor warrt wiß nix vun un weer ok so goot nich. Gottsleider mutt een sik ok mennigmaal wehren könen. Ik bliev en Minsch mit all de Vördeile un Tücken. Ik wünsch mi avers, dat mien Lüüd un ik för allens, wat noch utsteiht, woll geern so veel as mööglich an Sachtheit, Demoot un Gedüür mit uns — un uns Gegenövers — hebben un leven köönt.


... na en jüdsche Fabel navertellt vun Rudi Witzke
17.1.2003

Biller ut en Deertenbook vun 1849 ut New York


na baven