O Dannenboom


To'n Anhören hier klicken:

Musik: Gerold Fuhler, Martin Engbers


O Dannenboom, o Dannenboom,
wie drägst du 'n greunen Twieg,
den Winter, den Sommer,
dat duurt de leeve Tiet.

Worüm schall ik nich greunen, dar ick noch greunen kann,
ik hebb nich Vader un Moder, de mi versorgen kann.

Un de mi kann versorgen, dat is de leeve Gott,
he lett mi wassen un greunen, drüm bin ik schlank un groot.


Wiese un Wööre: wiedergaoben siet 16. Euw, taurechtemaokt: Walter Rein
Musik: Gerold Fuhler, Martin Engbers — Wunnerwark
Bild: Ludgerd Lüske

26.12.2021


na baven