Togahn op Aarndank


So as de Hand bi'n Segen,
so krüüzt de Dank dat Broot.
Se kaamt sik beid togegen,
tosamen bloots is't good.
Tosamen gifft't dat Teken,
dat Krüüz op unsen Padd,
as wull dat to uns spreken.
Un ja, wi weet ok, wat.

Dree Daag warrt wi noch eten,
denn fiert wi den Dank.
Bloots danken heet geneten,
bloots denn geiht't rechten Gang.
Den Altar warrt wi smücken,
bringt Gaven trüch to em,
de allens uns dä schicken,
wat jemaals Godes keem.

Wi kröönt mit Dank uns Leven,
de Aarnkroon kröönt dat Johr,
un köönt wi ok nix geven,
sünd wi doch sülven dor.
Wi wiest, wi weet den Haven,
den Ankerpunkt, dat Krüüz,
de schöönste vun all Gaven
un uns Hollfast alltieds.


Marlou Lessing
30.9.2021


na baven