Aarndank 2005

schööne kroon!
lichtens baven sweven ring;
krüüzgestalt is in di schreven,
is't, wat di tosamenhöllt;
liekers slüttst üm krüüz un leven,
üm uns tied un üm de welt
ruhig un fast den segenskrink.
— so wüllt wi doon.

 


Fotos un Vers: Marlou Lessing
Fotos opnahmen an'n Aarndankdag in un üm de Kark vun Warder, Sleswig-Holsteen.

2.10.2005


na baven