Wat is denn Interferenz?

Interferenz nöömt een dat Överlagern vun Welln. Mennig Saken üm uns rüm sünd ehr Natuur na Welln — nich bloots de Welln, de een in Water orr Sand süht, sünnern ok dat Licht, de Schall, de Warmnis, dat Radio un dat Kiekschapp, dat Handy un de ganze kavellose Kommunikaschoon — un ok stückerwat afstrakte Prozesse, so as de Modewelln orr de Welln vun weerschapliche Konjunktuur. För de letzteren gellt mehr psycholoogsche Gesetten, man de natuurwetenschaplichen Welln hebbt gemeensame Egenschapen. Een dorvun is dat Överlagern.

Nehmt wi us mal en Well. De wannert dör en Materiaal un drept miteens op en Schicht, 'neem se nich wieder kann.

An de Schicht warrt dat trüchsmeten — reflekteert, spegelt. Dat is geiht jüst so as bi dat Seiljumpen, dat wi as Kinner af un to speelt hebbt: De, de dat Reep fasthöllt un dat jümmers üm un üm sleit, is de Schicht, de dat reflekteert, un dat Reep is de Well. Also sleit de Well üm, wenn se reflekteert warrt, un vun de Wand, 'neem en Wellnbarg ankeem, wannert en Wellntal trüch.

Wenn nu twee Welln, de an ünnerscheedlich Schichten spegelt warrt, sik so överlagert, dat Wellnbarg un Wellntal jümmers opnanner dreept, denn — löscht sik düsse Welln ut. Dat nöömt een ok "destruktives" Överlagern.

Wenn sik avers twee (orr mehr) Welln so överlagert, dat jümmers Wellnbarg op Wellnbarg un Wellntal op Wellntal drept, dennso verstärkt sik düsse Welln. Dat nöömt een "konstruktives" Överlagern. — Dat Verstärken geiht nich unendlich dull; wenn en Waterwell 1 m hooch is, un 100 dorvun överlagert sik kontruktiv, denn kümmt keen 100 m hoge Well bi rut. Dat maakt de Waterflach denn doch nich mit, un dat is ja man good so, nich? Man orrig wat höger warrt de Welln doch.

Dat gellt bi Lichtwelln jüst so as bi Waterwelln un överhaupt bi Welln vun alle Aart.na baven